تحلیل آماری و شبیه سازی


واحد تحلیل آماری آسان پژوهش متشکل از کارشناسان و اساتید مجرب و متخصص در مباحث آماری و نرم افزارهای آماری می باشد. این واحد با در اختیار داشتن قوی ترین تیم آماری در سطح کشور، سعی دارد با ارائه خدماتی با کیفیت، در وقت و هزینه شما صرفه جویی کند. پروژه های متنوع ملی و منطقه ای انجام شده توسط این تیم، گواه توانمندی و تسلط متخصصان و رضایت مشتریان می باشد. هدف اصلی این واحد، آموزش، مشاوره و تحلیل آماری تحقیقات علمی پژوهشگران محترم،پایان نامهها و پروژه های دانشجویی در سطح عالی و در جهت تحقق به رسالت اصلی خویش یعنی تقویت بنیه علمی کشور می باشد. برخی از خدمات واحد تحلیل آماری آسان پژوهش به شرح زیر است:

1-مشاوره آماری تخصصی در زمینه طرح های پژوهشی،پایان نامهها و پروژه های دانشجویی

2-برگزاری دوره ها و کلاس های آموزش آمار و نرم افزارهای تحلیل آماری

3-انجام انواع مختلف پروژه های آماری و تحلیلپایان نامهها شامل:

تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، تعیین حجم نمونه و اجرای روش های مختلف نمونه گیری، تحلیل مولفه های اصلی، رسم انواع نمودارهای آماری، محاسبه ی آماره های توصیفی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، رسم جداول فراوانی و انجام محاسبات مربوطه، برازش مدل های رگرسیونی مناسب و تفسیر خروجی ها، آزمون نرمال بودن به همراه رسم نمودار، تحلیل رگرسیون، آزمون­های همبستگی(کندال، پیرسون،‌ اسپیرمن، همبستگی جزئی، کانونی و ...)، آزمون های مقایسه میانگین ها(جداول آنوا یا آزمون f، آزمون t یک نمونه ای،‌ آزمون t نمونه های مستقل، آزمون t نمونه های جفت شده)، انجام انواع آزمون های ناپارامتری(کی دو، دوجمله ای، کلموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، کراسکال والیس، کندال، ککران، فریدمن، علامت یا نشانه، مک نمار)، ضریب همبستگی کانونی، AHP ،QFD ،DEA، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات ساختاری، تحلیل تشخیصی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و...با استفاده از نرم  افزارهایSpss ،Minitab، Splus ، Lisrel، Amos،Topsis ، Eviews ، Statistica ،SmartPLS، VisualPLS، GraphPLS


لطفا جهت سفارش کلیک کنید


This site was built using